Tüzüğümüz - Kurumsal | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
Kurumsal
Tüzüğümüz

HOCA AHMET YESEVÎ
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE ADRESİ

Madde 1:
a) Derneğin adı: “Hoca Ahmet Yesevî Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”dir.
b) Derneğin Kısaltılmış adı (Ünvanı): HAYDER YDD
c) Derneğin Merkezi; İSTANBUL’dur, şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2: Toplumun ahlakî, ilmî, fikrî seviyesini yükseltmek. Milletimizin tarihî ve kültürel mirasını korumak, geliştirmek, toplumun bireyleri arasında sevgi, saygı birlik ve beraberliği temin edici sohbetler, toplantılar tertip etmek. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen afet, savaş , kıtlık ve olağan durumlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, aşevi kurma konut vesair hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. İnsanların menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 3: Dernek amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar;

a) Millî ve Manevî duyguların gelişmesi ve güçlenmesi içerikli faaliyetler:
Toplumda milli ve manevi duyguların gelişmesi; yardımlaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi, ahlâk ve fikir hayatının desteklenmesi için çalışma yapmak. Hizmet idealini teşvik etmek ve bireylerin inançlarını iş, meslek ve kişisel yaşamlarında uygulayabilmesi için; her türlü süreli süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, tv istasyonları için programlar; halka yönelik inovasyon çalışmaları ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Basın yayın organlarında tanıtım ve reklam çalışmaları yapar. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

Dernek amacı doğrultusunda; konusunda bilgi sahibi olan kurum, kuruluş ve kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar anketler, kamuoyu yoklamaları, raporlar, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmalarının sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirir. Yurt içi ve yurt dışında ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler. Kongre ve konferanslara katılır. Her türlü toplantı, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum ödüllü/ödülsüz yarışmalar ve benzeri toplantılar organize eder. Sergiler açar, kermesler düzenler. Film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur, kütüphane açar, arşiv kurar. Milli ve manevi içerikli yayınları satışa sunabilir.

b) Yardım içerikli faaliyetler:
Dernek; Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, yolda kalmışları himaye eder. Her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, engellilere ve madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezler, sosyal amaçlı mağazalar, tesisler kurar işletir. Bu müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kuruluş, kardeş aileler ve kişileri belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahısları tespit eder. Gerekli desteği sağlar. İhtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanlara da yardımlar yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer derneklere yardım edebilir.

c) Sosyal içerikli faaliyetler:
Derneğe gelir sağlamak için ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, konser vb. etkinlikler de düzenler. Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar.

İnsan haklarını zedeleyen sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler. Maddi hiçbir karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş özel, tüzel kişi ve topluluklara maddi, manevi, hukuki yardımlarda bulunur. Bu amaçla kampanyalar düzenler.

d) Eğitim içerikli faaliyetler:
İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, İhtiyaç sahibi TC vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, medrese, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında sokak çocuklarıyla, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar. Okul, yurt kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan yoksul öğrencilere burs verir. Yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla binalar yapar. İşletir veya işletme hakkını devreder.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretime, öğrencilere, düşünce hürriyetine ve aydınlara yönelik hak ihlallerine karşı yasal çerçevede bilgilendirme çalışmaları yapar. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, öğretmen ve sair görevlilere yönelik hak ihlallerine karşı da duyarlı olur. Yasal çerçevede bu ihlallerin önlenmesine çalışır.

Üniversiteye hazırlık aşamasında olan lise öğrencilerine, yüksek öğretimde seçecekleri alan ile ilgili olarak yönlendirme ve yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapar. Bunu için kurs ve seminerler verir, araştırma raporları tanzim eder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapan kişilerden ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur. Burs verir. Kültürel ve dini değerlerimizi ortaya çıkarmak korumak ve yaygınlaştırmak için geçici, daimi kurslar ve sergiler açar.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, yurt içinde ve yurt dışında meslek edindirme, kalifiye eleman yetiştirme kursları açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

e) Sağlık içerikli faaliyetler:
İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder, görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

f) Çevreyle ilgili faaliyetler:
Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

g) İşbirliği şeklindeki faaliyetler:
Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

h) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:
Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler. Bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir. Dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü (adak, akika, şükür ve vacib) kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar. Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç gereç, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiraya tutar, kiraya verir, tarihi yerleri restore eder, tarihi yerleri kiraya tutar, tarihi yerleri kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni, nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür. Belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır; bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Yurt içi ve yurt dışında şehirler, kasabalar, köyler, yol, köprü, çeşme, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, okul parkı, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar. Onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Buralara derneğin veya tarihi kahramanlarımızın, din büyüklerinin veya bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

ı) Dernek mallarının değerlendirilmesi:
Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallara sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, satışını yapar, kiralar, kiraya verir. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

i) Gönüllülerden yararlanma:
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.

ÜYELİK

Üyeliğe Başvuru

Madde 4: Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç için çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olmak için başvurabilir.

Üyeliğe Kabul

Madde 5: Derneğe üye olmak isteyenler bu taleplerini, üye giriş bildirim formunu doldurarak yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içerisinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Dernek kurucu üyeleri, derneğin şeref üyeleri derneğin doğal üyeleridir. Milli ve manevi konulara yaptığı katkılardan veya milli ve manevi alanındaki çalışmalarından dolayı gerek gördüğü kişilere yönetim kurulu tarafından “onursal başkanlık ” ve“ onursal üyelik” verilebilir. Onursal başkan ve onursal üyelerin oy hakkı bulunmadığı gibi, üyelik vecibelerini yerine getirme zorunluluğu da yoktur.

Üyenin Hak Ve Görevleri

Madde 6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Her üye üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde katılma, her halde kendi doğal çevresinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir.

Üyelik aidatı üç yılda bir olağan kongre öncesi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Üyelikten Çıkma

Madde 7: Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8: Dernekler Kanununa göre derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda yönetim kurulu üyelikten çıkarma kararını verir. Yönetim kurulunun verdiği karara karşı Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Üyelikten Çıkarılma Nedenleri

Madde 9:
a) Dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunmak,
b) Dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatmak,
c) Toplumda “yüz kızartıcı” tavır ve davranışlar içinde olmak ya da bu yönde ün kazanmış olmak.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 10: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:
a) Üyenin ölmesi
b) İstifa etmesi
c) Medeni hakların kullanma ehliyetini kaybetmesi
d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi
e) Üyelik aidatının yazılı bildirimine rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

DERNEK ORGANLARI

Dernek Organlarının Görev ve Yetkileri

Madde 11:
a) Genel Kurul (GK)
b) Yönetim Kurulu (YK)
c) Denetleme Kurulu (DK)

Dernek yönetim kurulu, başka organlar da oluşturmaya karar verebilir. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek Genel Kurulu

Madde 12: Genel Kurul; derneğin en yetkili ve en yüksek organı olup seçilmiş delegelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü toplanır.

Seçilmiş Delegeler: Yönetim kurulu, denetleme kurulu, şube yönetim kurulları asıl üyeleri seçilmiş delegelerdir. İşbu tüzük değişikliğinden itibaren genel merkez üyeleri, ikamet ettikleri yerdeki veya en yakınlarındaki şubenin üyesi sıfatını kazanırlar.

Dernek Genel Kurulu Toplantıları

Madde 13:
a) Olağan Toplantı: Olağan genel kurul toplantıları üç yılda bir Ocak ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Dernek organları üç yıl için seçilir.

b) Olağanüstü Toplantı: Yönetim veya denetleme kurullarının veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliği’nden toplantının yapılmasını talep edebilir.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 14: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Gündemi

Madde 15: Genel kurul toplantılarının gündemi Yönetim Kurulunca oluşturulur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda Genel kurulun toplantıya çağırılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı

bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılışı

Madde 17: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 18: Genel Kurul toplantısında sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin 1/10’i tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda Oy Verme ve Karar Alma Usulü

   Madde 19: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri, divan başkanlığının yapacağı oylamaya göre açık veya gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama yapılmasına karar verilmesi durumunda gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi, karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması, ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
18-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
19-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU

 Yönetim Kurulu Kuruluşu

Madde 21: Yönetim kurulu 5’i Yürütme Kurulu olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için seçilen 10 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı

Madde 22: Yönetim kurulu, seçimleri izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantısında kendi içinde 5 kişilik yürütme kurulu, seçilen yürütme kurulu üyeleri arasından da bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçer.

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 23: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu sekreteri, bir muhasip seçer. Çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Bulunmadığı zaman onu temsilen yönetim kurulu başkan yardımcısı bulunur.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır. Yönetim kurulu müstafi üyenin yerine yedek üyelerden birini çağırır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 24: Yönetim Kurulu;

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesi için çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.
b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter, bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir.
c) Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel sekreterin çalışma usül ve esaslarını tayin ve tespit etmek.
d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
e) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak.
f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek.
g) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.
h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatta bulunmak.
i) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.
j) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek.
l) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.
m) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.
n) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
o) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.
p) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 25:

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BAŞKAN VE YARDIMCILARI

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 26:

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannamenin her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Başkanın yetkilerini kullanır. Başkanın yokluğunda başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı, başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

SEKRETER VE MUHASİP

Madde 27:

Sekreter: Derneğin bütün yönetim ve yazışma işlerini yürütür.

Muhasip : Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU

Madde 28:

  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumlarda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 29: Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ŞUBELER

Şubelerin Kuruluşu

               Madde 30: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Organları

Madde 31: Şube organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

Şube Organlarının Görev Ve Yetkileri

Şube Genel Kurulu

Madde 32: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel kurul, Şube yönetim kurulu’nun, Denetleme Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile Merkez genel kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy, açık tasnifle yapılır. Şubeler olağan genel kurul toplantısını 3 yılda bir dernek genel kurul toplantısından en az iki ay önce Ekim ayında bitirmek zorundadır. Genel merkez genel kurulunda şube üyelerinin onda bir nispetinde temsilci ile temsil edilir.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 33: Şube yönetim kurulu’na, şube genel kurulu tarafından 5 asıl ve 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçer. Şubeler, en geç 6 ay içerisinde kendi genel kurallarını toplarlar. Şube yönetim kurulu başkan ya da en az üç üyenin çağrısı ile olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar ise en az ayda bir yapılır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre yönetim kuruluna çağrılırlar. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 34: Şube yönetim kurulu başkanı, şube yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde şube yönetim kurulu başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Şube Başkan Yardımcıları

Madde 35: Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görevi yapar ve yetkilerini kullanır.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 36: Şube denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetleme kurulu başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa gelmeyen asıl üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asıl üyenin yerine seçilme sıralarına göre ilk yedek üye asıl üyeliğe getirilir.

Şube Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 37: Şube denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik yada yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek,.

b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

c) Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

d) Dernek şube yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

e) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

Temsilcilik

Madde 38: Dernek işbu tüzükteki amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek Genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Oylama

Madde 39: Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 40: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı belgesi, kayıt defteri ile demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonunda (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonunda (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Gelirler

Madde 41:

 1. a) Duhuliye; Derneğe giren her üyeden, bir defaya mahsus olmak üzere 50TL üyelik duhuliyesi alınır.
 2. b) Yıllık aidat; Üyelerden yıllık aidat olarak 120 TL alınır. Bu aidatın güncelleştirilmesinde yönetim kurulu yetkilidir. Alınış şekli İç Tüzükle belirlenir.
 3. c) Çalışma Gelirleri; Dernekçe düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, konser, sergi, kermes, yarışma, haftalık olağan toplantı yemekleri ve benzeri çalışmalardan elde edilen gelirlerdir.
 4. d) Derneğin mal varlığından elde edilenler; satış, kiralama ve başka suretle elde edilen gelirlerdir.
 5. e) Bağışlar ve yardımlarda elde edilen gelirler; üyeler ve diğer gerçek ve tüzel kişilerce yapılan yardım ve bağışlardan ve yardım toplama hakkındaki yasa hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlardan ve yardımlardan elde edilen gelirlerdir. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden de yasalar çerçevesinde yardım alabilir.

Borç Yükleyen İşler

Madde 42: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 1.000.000 TL’yi aşan tüm harcamalarda yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı ile birlikte muhasibin imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 43 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “gider makbuzu” veya “banka dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 44: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 45:Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MALLARIN TASFİYESİ

Madde 46: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Hoca Ahmet Yesevî Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda amacına en uygun derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 47: Bu tüzükte belirtilmeyen Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

 

İlgili Görseller